Praktijkgebieden

Bij Beyond behandelen we de belangrijkste materies van het ondernemingsrecht. Onze filosofie bestaat eruit ons te blijven toespitsen op de juridische materies waarin we deskundig zijn en onze cliënten snelle, duidelijke en efficiënte oplossingen aan te bieden in zowel contentieuze als niet-contentieuze zaken. Daarom zijn al onze medewerkers gespecialiseerd in hun eigen vakgebied en kunnen al onze diensten worden geleverd door Frans- en Nederlandstaligen maar uiteraard ook in het Engels.

Onze intellectuele eigendomspraktijk biedt strategisch advies aan onze cliënten in relatie tot alle aspecten van het intellectuele eigendomsrecht. In dat kader bieden wij bijstand voor wat betreft de bescherming, de exploitatie en de afdwinging van intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat onze expertise zich onder meer uitstrekt over het auteursrecht, het merkenrecht, de handelsnaam, het recht betreffende de bescherming van geografische indicaties, het tekeningen en modellenrecht, het octrooirecht, de bescherming van knowhow alsook het bedrijfsgeheim.

Wij adviseren onze cliënten met betrekking tot het ontwikkelen en implementeren van intellectuele eigendomsstrategieën binnen hun onderneming en staan hen bij in het beheer van hun intellectuele eigendomsrechtenportfolio’s.

Daarnaast combineren wij ook onze juridische expertise met onze bedrijfskennis en technische ervaring voor het verlenen van transactionele diensten gerelateerd aan het intellectuele eigendomsrecht. De diensten die wij in dat kader aanbieden omvatten onder meer het onderhandelen, het opstellen en het afdwingen van:

 • softwareontwikkelings- en licentieovereenkomsten
 • merken, auteursrechten en octrooilicenties
 • overdrachten van technologie, knowhow en daaraan gerelateerde intellectuele eigendomsrechten
 • overeenkomsten met betrekking tot communicatiediensten,
 • productieovereenkomsten
 • distributie- en wederverkoopovereenkomsten
 • research & development overeenkomsten

Onze informatie- communicatietechnologie (ICT) praktijk behandelt een breed spectrum aan contentieuze en niet-contentieuze ICT aangelegenheden.

We staan hardware-fabrikanten, softwareontwikkelaars, systeemintegratoren, e-commerce spelers en meer algemeen leveranciers van ICT diensten – zoals consultancy, support en maintenance diensten – bij en adviseren hen over een breed scala aan ICT-gerelateerde zaken. Het gaat onder meer om het onderhandelen, het opstellen en het afdwingen van:

 • softwareontwikkelings- en licentieovereenkomsten
 • SaaS-overeenkomsten
 • softwaredistributieovereenkomsten
 • hardware aankoop- en leaseovereenkomsten
 • gegevensbescherming en privacy
 • e-commerce
 • elektronische handtekeningen
 • cloud-computing overeenkomsten
 • outsourcing overeenkomsten

Door de multidisciplinaire expertise van onze praktijkgroep en onze en diepgaande kennis van de industrie bieden wij een breed spectrum aan diensten en ondersteuning op maat aan onze klanten.

Wij staan onze klanten bij in een breed spectrum van vraagstukken en problemen die zich voordoen bij de implementatie en de naleving van de toepasselijke regelgeving, zoals onder meer:

 • het uitvoeren van GDPR-conformiteitsaudits
 • het verzorgen van interne GDPR-trainingen voor het personeel van onze klanten
 • het opstellen van een privacy- en cookiebeleid
 • het opstellen van overeenkomsten inzake gegevensverwerking
 • het opstellen van overeenkomsten voor gegevensuitwisseling
 • bijstand bij effectbeoordelingen op het gebied van gegevensbescherming (DPIA’s)
 • assistentie bij het in kaart brengen van de gegevens van onze klanten en bij de registratie van hun verwerkingsactiviteiten
 • advies over de ontwikkeling en implementatie van (interne) processen,
 • advies over de overdracht van persoonsgegevens buiten de EER, met inbegrip van overdrachten binnen de groep (overeenkomsten inzake gegevensoverdracht, bindende bedrijfsvoorschriften, modelclausules, etc.)
 • het adviseren over de overeenstemming van hun reclame- en marketingactiviteiten met de privacywetgeving
 • advies over hoe om te gaan met en te reageren op beveiligingsinbreuken

Met een focus op innovatieve bedrijven heeft ons dynamische en creatieve vennootschapsrechtpraktijk een sterke expertise opgebouwd in de verschillende domeinen van het vennootschapsrecht. We staan wijd bekend als een responsieve, oplossingsgerichte en pragmatische advocaten op zoek naar de meest efficiënte oplossingen voor onze klanten bij het bereiken van hun doelen. Tot onze klanten behoren onder meer ondernemers, VC’s, business angels, alsook internationale groepen.

 • structureringen: We helpen onze klanten bij de keuze van de meest effectieve wijze om hun bedrijf te implementeren en te organiseren, evenals met het opbouwen en onderhouden van de relaties met de verschillende aandeelhouders, met een sterke focus op corporate governance. Deze specialisatie omvat met name de bijstand in het maken van de keuze van de meest geschikte juridische vorm, alsook het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten, partnerschapsovereenkomsten, en joint-venture overeenkomsten.
 • herstructureringen: Ons wendbare vennootschapsrecht team staat klanten bij in het reorganiseren van hun onderneming. Dit omvat onder meer interne fusie- en splitsingsoperaties, vereffeningen en liquidaties van rechtspersonen en de overdracht van activa.
 • fusies en overnames: Wij begeleiden onze klanten doorheen het volledige proces van de overdracht of de overname van bedrijven, zowel via aandelentransacties alsook via transacties van activa. Dit omvat onder meer de precontractuele gesprekken, het opstellen en onderhandelen van de juridische documentatie, de organisatie van de closing en de integratie na overnames.
 • private equity: We helpen onze klanten, bestaande uit zowel ondernemers alsook investeerders bij durfkapitaalinvesteringen van elke omvang (fundraising), zoals pre-seed, seed operaties, alsook operaties die betrekking hebben op binnen- en buitenlandse investeringsfondsen (series A, B,…). In de loop van dergelijke procedures helpen we onze klanten ook bij implementeren van aandelenoptieplannen.
 • non-for-profit: Met Brussel als wereldwijd centrum voor het nemen van belangrijke beslissingen staan wij in de Belgische hoofdstad verschillende nationale en internationale non-profit organisaties bij. Deze praktijk heeft voornamelijk betrekking op structureringen, herstructureringen, corporate housekeeping en corporate governance.
 • corporate housekeeping: We staan ondernemingen en non-profit organisaties, voornamelijk deel uitmakend van een grotere internationale groep, bij in hun corporate housekeeping.
 • zekerheidsrecht: We staan onze klanten bij met de implementatie en afdwinging van verschillende zekerheidsrechten en verschaffen hun juridische adviezen bij complexe transacties zoals multi-jurisdictionele financiële operaties.
 • vertegenwoordiging in rechte: In onze praktijk leggen wij steeds de focus op het bekomen van een minnelijke schikking. Dit neemt echter niet weg dat wij over alle kwalificaties beschikken om onze klanten bij te staan bij het aanhangig maken van zaken voor de rechtbank indien dit in diens belang zou blijken. We hebben ervaring met oplossen van complexe geschillen met een focus op disputen tussen aandeelhouders, met betrekking tot precontractuele aansprakelijkheid, en claim na overnames van ondernemingen. Deze expertise heeft ook betrekking op het strafrechtelijke luik.

We adviseren en staan onze cliënten bij in contentieuze en niet-contentieuze zaken die betrekking hebben op commerciële overeenkomsten en transacties in verschillende sectoren. Deze praktijk omvat zowel licenties, marketing, distributie, franchising, internationale aan- en verkopen, e-commerce, management, het aanbieden van diensten, etc.

Daarnaast adviseren wij onze cliënten ook in zaken die betrekking hebben op oneerlijke handelspraktijken en het consumentenrecht.

We adviseren onze cliënten in fiscale zaken, met name in relatie tot:

 • vennootschapsrechtelijke kwesties, fusies en overnames, en durfkapitaaloperaties
 • auteursrechtenvergoedingen
 • het opstarten van tax shelters
 • tax shelters voor audiovisuele en live-producties
 • algemene fiscale kwesties

We vertegenwoordigen onze cliënten ten aanzien van de fiscale autoriteiten, daarin begrepen ruling commissies, alsook voor de rechtbank.

We staan onze cliënten bij in het opzetten van vastgoedprojecten. Dit omvat de onderhandeling en het opstellen van de diverse contracten met betrekking tot de onderscheiden soorten onroerende goederen. Onze expertise heeft ook betrekking op financiële lease-overeenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten met betrekking tot de ontwikkeling van projecten in de energiesector. Wij hebben daarnaast ook ervaring in het vertegenwoordigen van onze cliënten in vastgoed-gerelateerde geschillen.

Onze vennootschapsrechtelijke praktijk staat cliënten (waaronder schuldenaren, schuldeisers en investeerders) bij het in het maken van de meest optimale beslissingen in situaties waarin ondernemingen zich in financiële nood verkeren. Deze praktijk heeft voornamelijk betrekking op faillissementen en gerechtelijke reorganisaties, maar beperkt zich hier niet toe. We vertegenwoordigen onze cliënten in onderhandelingen en geschillen, waaronder strafrechtelijke geschillen, met een bijzondere focus op vraagstukken met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid.